Olya Ivanisevic by Dusan Reljin

Olya Ivanisevic by Dusan Reljin

Dusan Reljin shoots Olya Ivanisevic for the November 2010 issue of Elle Serbia.

Olya Ivanisevic by Dusan Reljin

Olya Ivanisevic by Dusan Reljin

Olya Ivanisevic by Dusan Reljin

Olya Ivanisevic by Dusan Reljin

Olya Ivanisevic by Dusan Reljin

Olya Ivanisevic by Dusan Reljin

Olya Ivanisevic by Dusan Reljin

Olya Ivanisevic by Dusan Reljin

Olya Ivanisevic by Dusan Reljin

Olya Ivanisevic by Dusan Reljin